Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Valprogram 2018

Valprogram Stockholms stad 2018

valprogram pp sth 2018 – pdf

Piratpartiet – kunskapspartiet

Vi är på väg in i en ny typ av samhälle, ibland kallat ett kunskapssamhälle, där fokus inte längre ligger på maximal materiell produktion. Detta har många betydelser.  Via internet har hälften av världens befolkning tillgång till en enorm kunskapsmassa, som ursprungligen byggdes upp för fri användning av vetenskapssamhället. Detta utvecklades vidare genom information från organisationer och politik och inte minst engagerade privatpersoner, som byggde sajter kring sina intressen, bloggade och framställde avancerade dataprogram att ge bort utan kostnad. Man började också dela med sej av sina kulturprodukter som man hade framställt själv eller hade i sina samlingar.  Möjligheten att nå hela världen var ett starkare motiv än att tjäna pengar på sin verksamhet.

Demokrati  fungerar inte utan engagerad befolkning som är villig att ställa  makthavarna till svars. För att kunna göra det så måste vi  vara informerade om vad de gör, vad de fattar för beslut och vad de  bygger besluten på. Eftersom internet idag är huvudmediet där vi tar reda  på den information vi behöver för att granska våra folkvalda så är det ytterst viktigt att internet fortsätter att vara fri. Vi måste vara säkra på att innehållet inte är manipulerat för att göra oss passiva. Kunskap och engagemang är förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Vi är alla ansvariga att hålla internet fritt och ställa makthavarna till svars.

I dag hotas detta fria internet på  många sätt. Stater använder nätet för att allt intensivare övervaka sina  medborgare. En upphovsrättsindustri oroar sej (utan vetenskaplig grund)  för det fria delandet.Stora monopolliknande jättar styr över det  personliga utbytet, samlar in våra data och säljer vidare för spamreklam. Tidigare fritt tillgängliga sajter beläggs med avgifter och andra begränsningar.

Piratpartiet bildades till stöd för det fria internet, och för att främja de lärdomar som internet givit. Som att skolutbildningen måste öva faktainhämtning och kritisk granskning av material att eleverna ses som i grunden skapande. Som att ett alltmer datoriserat och robotiserat samhälle ger utrymme för många människors fria skapande och andra aktiviteter, så länge alla får del av fördelarna. Som att transparens från dominerande offentliga och privata maktstrukturer är nödvändig för att aktiva medborgare ska kunna ta del och engagera sig i samhällsutvecklingen. Som att ny teknik ska vara till för alla människor. Som att inrätta och främja fria rum för skapande utanför nätet, som bibliotek, öppna verkstäder och så kallade Maker spaces. Som att makthavare, som ska vinna folks tillit, inte kontrollerar sina medborgare utan i stället avskaffar all heltäckande massövervakning och andra integritetskränkande intrång i folks privatliv. Dessa frågor måste bevakas på alla politiska nivåer, som stat, landsting och kommun.

Internet infrastruktur

 • Piratpartiet anser att information och kunskap ska få spridas så fritt som möjligt och med så få hinder som  möjligt. Ju fler som kan dela och använda kunskap och information, desto  mer nytta och glädje skapar den.
 • Kommunen ska fortsätta äga infrastrukturen för bredband via Stokab, som tillhandahålls till självkostnadspris. Alternativa privata nätverk ska tillåtas, men de allmänägda näten ska vara allmänkontrollerade med frihet för vem som helst att ansluta sig.
 • För en fungerande marknadsekonomi krävs en fri konkurrens, därför ska inte en enstaka leverantör få kontrollera datanätverken. Kommun/landsting ska garantera att det finns fria datanätverk tillgängliga.
 • Tillgång till ett öppet internet är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna ta del av information från myndigheter, delta i det demokratiska samtalet, göra sin röst hörd i samhället och ta del av och bidra till ett globalt skapande. Med god digital infrastruktur blir staden attraktivare för företag. Möjligheter till distansarbete ska understödjas och uppmuntras för att så många som möjligt ska kunna arbeta från hemmet och på så sätt även göra miljövinster. Staden ska se till att ett fritt, öppet och anonymt internet med hög hastighet finns tillgängligt över hela staden på liknande villkor som VA och VVS.
 • Staden ska stimulera utbyggnaden av inloggningsfri, avgiftsfri och anonym trådlös tillgång till internet i tätbebyggt område.
 • Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska ingå inom normen för försörjningsstöd.
 • Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp med den och dem som gjort bekantskap med den på äldre dagar. Staden ska därför satsa på att erbjuda IT-utbildning för äldre och underlätta anpassad teknik.
 • Stockholms stad och stadens bolag ska inte själva filtrera eller censurera allmänhetens eller anställdas/elevers/patienters internettillgång.
 • Webbsidor och e-tjänster hos staden och kommunalt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga utan krav på kommersiellproprietär programvara och ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder.
 • Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs av staden och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för alla och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar.
 • Utlämnande av stadens dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt. Om inte särskilda skäl finns bör de tillgängliggöras digitalt.

Utbildning

 • Flera lärare och mindre klasser behövs.
 • Läromedel i stadens grundskola och gymnasieutbildning ska vara fritt tillgängliga år 2025. Alla läromedel som används ska vara fria att bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet.
 • Skolan ska vara en arbetsmiljö där eleverna har inflytande över sin utbildning och skolmiljö.
 • Kollektiv övervakning av elever på skolor ska inte vara tillåten.
 • För att säkerställa jämlikheten i utbildningarna är det viktigt att nationella prov rättas av lärare på en annan skola än den som eleven själv går på. Piratpartiet vill av samma skäl undvika att skolor med högre snittbetyg ges fördelar.
Demokrati, insyn, transparans och informationsfrihet
 • Information om hur offentliga medel används bör vara helt offentlig.
 • Offentlighetsprincipen kan vara problematisk i dagens internetsamhälle. Men information bör ändå vara tillgänglig för allmänheten. En balanserad lösning för att uppnå målet och minska problematiken bör hittas.
 • Kommunala verksamheter och den politiska ledningen ska inte använda sociala medier på ett sätt som tvingar medborgarna att använda sociala medier
 • Webbsidor som tillhör eller representerar kommunala verksamheter  ska inte innehålla så kallade trackers (t.ex. från facebook, google…etc)
 • Skolan ska lära eleverna i tidigt skede hur de kan skydda sin närvaro på nätet från stora företag som spårar deras aktiviteter. Utbildning i källkritik ska prioriteras.
 • Kommunala verksamheter och organisationer ska inte tvinga medborgare att använda kommersiell-proprietär mjukvara när det finns öppna och fria alternativ.
 • Om en kommunal organisation använder sig av mjukvara för att fatta beslut som påverkar medborgarna eller deras verksamhet, så ska den algoritmen som implementeras i mjukvaran vara offentlig med tydlig information om vad den använder för input.
 • Kommunala upphandlingar ska vara öppna.
 • Hemligstämplat material måste hållas till minimalt. Mycket starka skäl ska presenteras för att hemligstämpla dokument eller annat material.
 • Nätneutralitet ska råda.
Sociala frågor och tjänster, basinkomst och vård
 • Kommunen ska förbereda inför och stödja ett genomförande av basinkomst.
 • Kommunen ska lägga resurser på att utföra samhällsexperiment, inklusive experiment med villkorslöst försörjningsstöd, kompletterat med stöd till gemensamma kreativa verksamheter.
 • Uppmuntra och stödja de som vill hjälpa olika typer av behövande.
 • Uppmuntra och stödja ideellt arbete, t.ex. genom att jobbsökande kan ägna en del av sin tid åt ideellt arbete utan att det påverkar deras ställning hos arbetsförmedlingen.
 • Starta kommunala öppna verkstäder som Maker Spaces.
 • Stödja informella verksamheter, som t.ex. privata Maker Spaces, och göra det möjligt att få kulturbidrag för det.
 • Bedriva en forskningsbaserad social drogpolitik
Trafik och stadsmiljö, kommunikation och polis
 • Staden ska delta i utveckling av energismart byggande för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning.
 • Staden ska stimulera hemjobb och telekonferenser för att minska resande och resandets miljöpåverkan.
 • Cyklar ska prioriteras i Stockholms stad. Cykelbanor ska byggas och utvecklas, både i staden och mellan orter. T.ex. måste cykelbanor som upphör mitt i bilväg åtgärdas. Stockholm City Bikes, det kommunala systemet för utlåning av cyklar, ska bli avgiftsfritt. Det ska i hela staden finnas god tillgång till cykelpumpar, cykelgarage och cykelställ. Delfinansiering kan ske med hjälp av reklam på cyklar och cykelställ samt officiell sponsring från företag. Lönearbete skapas för dem som arbetar med underhåll och reparation.
 • Staden/landstinget ska stödja ett rikstäckande system för biljetter inom kollektivtrafiken inom länstrafikbolag och det rikstäckande järnvägsnätet. Genom att ha överlappande regioner så att Stockholm och de närliggande länen (Södermanland och Uppsala län) utgör ett kollektivtrafikområde. Uppsala län kan utgöra ett kollektivtrafikområde med Gävleborg, Västmanland och Stockholms län. Det ska vara lätt att göra rätt för sig och gå att köpa biljetter på många platser och begränsningar i möjligheterna att köpa biljetter ska undvikas.
 • En bilresa in och ut från staden per månad ska vara avgiftsfri.
 • Rätten till närnatur för medborgare i Stockholms stad, samt stadens biologiska mångfald, måste värnas. Ingen förstörande exploatering får ske i naturreservat eller värdefulla naturområden i staden. Byggnation på höjden ska prioriteras för att få en tätare stad med goda kommunikationer.
 • Kommunen ska verka för att lokalpolisverksamheten ska stärkas och ges högre status. Närhet och personkännedom är nyttigt för samhället och skapar större förtroende och sammanhållning. Civilanställda bör sköta så mycket som möjligt av pappersarbetet. Polisnärvaro i stället för övervakning. Förebygga brott genom bättre social sammanhållning. Rekrytera fler poliser för att minska arbetsbelastningen och möjliggöra att större grupper kan skickas ut vid en kris.
Kultur
 • Utveckla biblioteken till centra för kulturella aktiviteter.
 • Ge bibliotekarier rätt att själva göra urval av böcker och tidskrifter att införskaffa utöver centrala listor.
 • Fler böcker ska göras tillgängliga i digital form så fler kan ta del av dem. Möjlighet till att få dem tryckta i fysisk form ska också finnas och författaren ska ersättas oavsett bokformen. Ett långsiktigt mål är att författaren inte blir beroende av enskilt förlag.
 • Om man får bidrag eller uppdrag från det allmänna för att framställa sin konst för offentlig visning, så ska den också kunna avbildas offentligt.
 • Driva, stödja och främja Maker Spaces och andra öppna verkstäder.
 • Offentliga klotterplank och graffitiverkstäder ska drivas och stödjas.
 • Företag och organisationer ska informeras om kulturstöd. Samarbete med näringslivet och enskilda företag ska uppmuntras.
Boende
 • Bibehåll grönområden och bygg bostäder på höjden.
 • Bibehåll och utveckla de kommunala bostadsbolagen.
 • De kommunala bostadsbolagen ska användas som redskap för kommunens socialpolitik.
 • Bygg enklare små bostäder som första boende.
 • Invånare med sociala problem ska hjälpas via allmännyttan.
 • Bygg och ombilda till kooperativ hyresrätt enligt hyresmodellen via allmännyttan (en förening hyr ett flerbostadshus och delar på förvaltningen med värden).
 • Göra det enklare att gå samman och bygga sitt eget boende i form av en bostadsrätt, i linje med den traditionella egnahemsrörelsen.