Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Kom till medlemsmötet på söndag!

Hej pirater i Stockholms stad.

Nu på söndag den 9:e februari klockan 14.00 ska vi genomföra vårt årliga medlemsmöte. Vi kommer att välja en ny styrelse som ska leda föreningen under detta supervalår, förhoppningsvis med stor framgång.

Mötet kommer att äga rum på vår EU-parlamenteriker Amelia Andersdotters nya kontor vid Slussen, närmare bestämt på Götgatan 22A. Porten är låst men vi kommer att gå ner och öppnar dörren regelbundet. Det går även bra att ringa Nils på 076-199 98 84.

En motion är inskickad av Gagarin Miljkovich om kommunpolitiska frågor som vi ska driva. Det är för sent att skicka in fler motioner, men däremot kan man under själva mötet yrka på att ändra och lägga till fler ståndpunkter. Se motionen längre ner.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget liksom förslag om hur vi ska anta en kommunlista finns i kallelsen här: http://stockholmsstad.piratpartiet.se/2014/01/26/inbjudan-till-medlemsmote-den-9e-februari/

Revisionsberättelsen finns också längre ner att beskåda.

Och till sist, men kanske viktigast, vill föreningens valberedare Max Gnipping skicka med några ord till er:

Vi behöver dig under supervalåret 2014!

På medlemsmötet ska vi tillsammans välja en ny styrelse (en ordförande, en sekreterare, en kassör och mellan två och tio ledamöter), valberedning (en till fem personer) och revisor (en person plus ersättare). Om du är intresserad av att ställa upp eller känner till en person som skulle passa bra så är vi intresserade av att få reda på det. Det kommer gå bra att nominera på medlemsmötet men om man också vill vara med i valberedningens förslag till mötet (något som ökar chanserna att bli vald) så kan det vara en god idé att se till att vara nominerad till valberedningen i god tid innan mötet.

Det finns inga formella krav på erfarenhet till posterna. Valberedningen kommer istället att ta kontakt och intervjua kandidater löpande. Om du väljer att nominera någon så får du gärna skriva en kort motivation till varför personen är bra för rollen och för föreningen. Det är inte obligatoriskt att göra det men det uppskattas av valberedningen. Viktigt att komma ihåg är att för att vara valbar till alla poster utom revisorsposterna måste personen vara medlem i föreningen.

Det enklaste sättet att nominera eller ställa frågor till valberedningen är att skicka ett mail till max.gnipping@piratpartiet.se. Inkludera även gärna kontaktuppgifter till personen eller personerna som du nominerar!

 

Om du tänker dyka upp men inte tidigare anmält dig så gör det gärna genom att maila irena.cienkowska@piratpartiet.se Vår lokal rymmer inte hur många som helst och i värsta fall måste vi byta. Därför är det viktigt, men inte obligatoriskt, att anmäla sig.

Vi ses väl på söndag?

Hälsningar
Nils Agnesson
-Styrelsen PP Stockholms stad

 

Motion till medlemsmöte 2014-02-09 för Piratpartiet Stockholms Stad

att föreningen bl.a skall verka för att i första hand långsiktigt, driva dessa kommunpolitiska frågor

1a. fler lärare på färre elever i stadens skolor
1b. på längre sikt att lärarutbildningen förbättras så att talang i förmågan att lära ut premieras

2a. skolornas IT-drift och underhåll decentraliseras, återgår till skolarna
2b. verka för att öppen mjukvara skall läras ut och nyttjas i stadens skolor

3a. att värna om vår gröna närmiljö, den gröna staden
3b. genom att bygga på höjden, skyskrapor, upp till några tiotals våningar eller mer
3c. att bygga bostadsbristen bort snabbt och effektivt med skyskrapor

4a. att  värna om staden som turistmetropol
4b. genom att bl.a underlätta köp av färdbiljetter i allmänna färdmedel
4c. att allmänna färdmedel skall nyttjas mer, genom att kostnaderna för färdbiljetter sänkes

5a. att sårbarheten i stadens ekonomi skall minimeras
5b. genom att bl.a kontantbetalningar i stadens betalningshanteringar skall jämställas med kortbetalningar

6a. att de allmännyttiga bostadsbolagen bibehålles i stadens ägo
6b. att kostnader för stadens infrastruktur, som bl.a allmännyttan skall avräknas på 100 år
6c. att staden tar ansvar för att tillhandahålla övernattningshärbärgen för bostadslösa

7. att verka för att konkurrensen inom stadens IT-infrastruktur, genom Stokab upprätthålles


Revisionsberättelse – Piratpartiet Stockholms stad 2013

Till årsmötet för Piratpartiet Stochkolms stad.
Jag har granskat årsbokslutet, bokföringen samt styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2013 i Piratpartiet Stockholms stad. Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingar och förvaltning, mitt ansvar som revisor är att granska och uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlaget för räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår även att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Jag har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna avgöra om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Stockholm, den 27 januari 2013

_________________________
Johan Karlsson, ideell revisor

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>