Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Kommunalpolitisk plattform

Piratpartiet Stockholm stads kommunalpolitiska plattform som antogs på medlemsmötet 16 mars 2014.

[PDF] [ODF]

Inledning

Piratpartiets politik bygger på grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Vi står upp för alla människors lika värde, rätt till integritet och rätt att fritt och utan övervakning kunna kommunicera, söka och dela information. Vi kräver transparens och öppenhet kring det politiska beslutsfattandet. Piratpartiet vill ta tillvara  de stora framsteg den moderna informationstekniken inneburit, och kämpa för människors rätt att slippa övervakning, oavsett om de befinner sig på internet eller ej.

Den kampen vill vi föra på alla politiska fronter: I EU, i nationell politik, i landsting och kommuner. Det handlar inte bara om den “stora politikens” beslut om övervakningslagar och immaterialrättsliga regler. Det handlar också om vilka dataprogram, låssystem och betalsystem man beställer till skolor, kommunala bostäder, äldreboenden och stadsbussar. Det handlar om hur vi sköter bibliotek och daghem. Och hur vi planerar våra stadsmiljöer.

Det här är vad Piratpartiet vill göra i Stockholms stad på kort och lång sikt.

Stockholms stads beslutsfattande

För att demokratin ska bli verklig och meningsfull måste alla stadens invånare känna att de har möjlighet att påverka, och att man lyssnar till deras synpunkter.

 • Beslutsfattandet i staden ska präglats av tillgänglighet, öppenhet och transparens.  

 • Stadens och dess bolags avtal ska vara offentliga. 

 • Dagens stadsdelsnämnder ska på sikt ersättas med av staden införda medborgarförslagssystem där förslagen publiceras och alla intresserade kan lämna synpunkter. 

 • Staden ska på sin hemsida skapa ett nav där man snabbt kan se vilka frågor som ska komma upp för beslut i staden och kunna ge input på frågorna innan besluten fattas.  

 • Makthavare i staden ska få utbildning om den nya, digitala kulturens möjligheter. 

Integritet

Piratpartiet vill slå vakt om vår personliga integritet. Alla har rätt att slippa övervakning om man inte är misstänkt för något brott. Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att lämna elektroniska fotavtryck, som sedan kan användas för att kartlägga ens liv och rörelser. Elektronisk övervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och trygghet:

 • System för betalning av kommunala tjänster, kollektivtrafik, trängselavgifter mm utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska avtryck. 

 • Låssystem till servicehus och kommunala bostadsbolagen utformas så det inte blir möjligt att i efterhand spåra vem som kommit och gått genom dörrarna till och inom privata sfärer. 

 • Kameraövervakning av offentliga rum ska bara få användas i särskilda undantagsfall.  

 • Staden ska inte utsätta personal och elever för godtyckliga drogtester.  

 • Information som staden samlar in om personer ska bara användas för det ändamål som angetts som syfte vid insamlingen.  Exempelvis ska uppgifter från vägavgiftsstationer eller kollektivtrafikens  kortautomater inte hamna hos säkerhetspolisen, och uppgifter från skolor inte används för att spåra papperslösa flyktingar.  

 • Hänsyn till den personliga integriteten måste vara vägledande vid allt politiskt beslutsfattande.  

 •  På utsatta platser prioriteras poliser och nattvandrare framför övervakningskameror. 

 • Filmkameror ska  inte ersätta nattpersonal på äldreboenden.  

 • Ökat stöd ska ges till meningsfulla fritidsaktiviteter i skolan, fritidsgårdar och hos  frivilligorganisationer, som kan fånga upp ungdomar på glid.  

 • Satsa på  grönområden, god belysning, skadegörelsebekämpning samt konstinstallationer i exempelvis parkeringsgarage och stationsbyggnader.  

Alla ska ha samma rättigheter och chanser

Staden ska ge samma rättigheter och ställa samma krav på alla, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder, klädval och andra irrelevanta egenskaper:

 • Stockholms stad ska skydda och respektera alla människors rätt att utöva och ge uttryck för sina religioner och andra övertygelser, traditioner och livsstilsval, så länge man inte i handling utövar intolerans mot andras övertygelser, traditioner och livsstilsval. 

 • Stockholms stad ska noga se över  och förändra regler och tillämpningar av regler, som idag missgynnar människor utifrån härkomst, hudfärg, kön och andra irrelevanta faktorer.  

 • Stockholms stad ska både i sin roll som arbetsgivare och utbildningsanordnare förebygga alla typer av diskriminering (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder). 

 • Staden ska systematiskt arbeta för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt, som gör att människor missgynnas utifrån härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning och andra irrelevanta faktorer.  

 • Kyrka och stat är åtskilda. Stockholms stads regler och agerande ska återspegla detta. Till exempel ska samma regler – i form av tillstånd eller förbud – gälla för kyrkklockor, buddisttempel, minareter och andra religiösa och sekulära församlingslokaler rörande att bidra till ljudbilden på offentliga platser. 

 • Staden ska värna alla människors rätt att själv styra över sin sexualitet, sin sexuella läggning och sitt val av partner utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle, så länge det sker med respekt för ens partner och dennes självbestämmande.  

Allas rätt till internet

Tillgång till internet är  en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna ta del av information från myndigheter, delta i det demokratiska samtalet, göra sin röst hörd i samhället  och  ta del av och bidra till ett globalt skapande. Med god digital infrastruktur blir staden attraktivare för företag, och det blir lättare att bo kvar och arbeta på distans.

 • Staden ska se till att ett fritt, öppet och anonymt internet med hög hastighet finns tillgängligt över hela staden på liknande villkor som elektricitet och rinnande vatten.  

 • Staden ska stimulera utbyggnaden av inloggningsfri, avgiftsfri och anonym trådlös tillgång till internet i tätbebyggt område.  

 • Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska ingå inom normen för socialbidrag.  

 • Staden ska verka för att konkurrensen inom stadens IT-struktur upprätthålles genom Stokab. 

 • Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp med den och dem som gjort bekantskap med den på äldre dagar. Staden ska därför satsa på IT-utbildning av äldre och underlätta anpassad teknik..   

Informationsfrihet

Piratpartiet anser att information och kunskap ska få  spridas så fritt som möjligt och med så få hinder som möjligt. Ju fler som kan dela och använda kunskap och information, desto mer nytta och glädje skapar den.

 • Stockholms stad och stadens bolag ska inte själva  filtrera eller censurera  allmänhetens eller anställdas/elevers/patienters internettillgång. 

 • Webbsidor och e-tjänster hos staden och kommunalt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. 

 • Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs av staden och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för alla och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar.  

 • Utlämnande av stadens dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt. Om inte särskilda skäl finns bör de tillgängliggöras digitalt.  

 • Staden ska utforma sina administrativa system så att det underlättas att snabbt och enkelt få ut offentliga handlingar till en låg kostnad. 

 • Staden ska inte efterforska identiteten hos den som anonymt kräver ut offentliga handlingar.  

 • Så länge staden finansierar eller upphandlar en verksamhet i exempelvis en skola ska den kräva samma offentlighetsprinciper och samma rätt för personal att slå larm om missförhållanden som i stadens egna verksamheter.  

 

Staden ska inte stödja och göda tankemonopol

Piratpartiet värderar principen om informationsfrihet högt, och tycker att upphovsrätt, patent och annan immaterialrätt ofta gör mer skada än nytta. Staden ska därför så långt möjligt se till att information, kunskap och material man tar fram eller införskaffar kan användas och vidareutvecklas av allmänheten utan immaterialrättsliga hinder. Staden vinner både kontroll och pengar genom att frigöra sig från några dominerande mjukvaruföretags oligopol, och bör därför verka för att i all verksamhet övergå till mjukvara med fri/öppen källkod.

 • Material framtaget av Stockholms stads anställda eller producerat med stadens medel ska så långt det är möjligt digitaliseras och släppas fria för alla att använda, sprida och vidareutveckla. 

 • När material köps in för stadens medel ska man vid upphandlingen kräva att det ska få digitaliseras och släppas fritt för alla att använda, sprida och vidareutveckla.  

 • Vid upphandlingar av IT ska staden kräva frihet från DRM (Digital Rights Management/Digital Restrictions Management – det vill säga tekniska system som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk trots att de har laglig rätt att göra det). 

 • Webbsidor och e-tjänster hos staden och av denna finansierade verksamheter ska använda öppna och fria standarder och vara tillgängliga utan krav på ett visst operativsystem eller datorprogram från ett visst företag. All elektronisk kommunikation ska kunna ske med öppna och licensfria protokoll/filformat.  

 • Ny mjukvara som tas fram i kommunala verksamheter ska bygga på öppen källkod. Proprietär (kommersiell, upphovsrättsskyddad)  programvara som används ska ha öppen standard för alla artefakter (texter, ljud, bilder)  den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår. Målsättningen ska vara att fasa ut proprietär programvara till år 2025. 

 

Kultur åt och av alla

Kultur spelar en viktig roll för individens och samhällets välbefinnande och fortlevnad. Därför bör staden ha en väl fungerande kulturell infrastruktur som gör kultur lättillgänglig för alla.

 • Stockholms stad ska stödja lokala museer, bibliotek, teatrar och konsertlokaler samt lokala kulturevenemang, som musik- och datorfestivaler. 

 • Institutioner som stadigvarande får stöd av staden ska i rimlig utsträckning arbeta för att göra sitt arbete tillgängligt digitalt, stimulera och lyfta nytt kulturskapande och inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet. 

 • Stadens kulturinstitutioner (som bibliotek och museer) ska stimulera icke-kommersiell spridning, användning och vidareutveckling av kultur. 

 • Stockholms stad ska driva utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan. 

 • Kultur ska ha en naturlig plats i bland annat förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg.  

 • Stockholms stad ska satsa särskilt på kultur för barn och ungdomar, till exempel genom att fortsätta driva den kommunala Kulturskolan, där barn och ungdomar får möjlighet att förkovra sig i olika sorters skapande verksamheter. . 

 • Staden ska satsa speciellt på kultur för och med sjuka, äldre och personer med funktionshinder – kultur stärker, läker och stimulerar kognitiva förmågor.  

 • Om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas av staden eller tar emot kommunala bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.  

 • Staden ska stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.  

 • Bredda kulturbegreppet så att även sådana kulturyttringar som tidigare diskriminerats och ringaktats, ges samma förutsättningar som etablerade kulturformer. Skapa graffitiskolor och lagliga klotterplank. Erkänn spel som den kulturform det är och ge även datorspel kulturstöd.  

 

 

Bibliotek

Med ny teknik och en förändrad bokmarknad blir bibliotekens roll för litteratur och annan kultur allt viktigare. Biblioteken ska även i framtiden  kunna vara ett nav för det litterära samtalet  där människor kan botanisera bland och bläddra i många olika pappersböcker.

 • Biblioteken ska erbjuda en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att underlätta att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur. De ska i största möjliga mån aktivt bidra till att lyfta fram nya och lokala kulturskapare.  

 • Biblioteken ska i ökad utsträckning bli platser för alla möjliga sorters kultur och kunskap, inte endast litteratur. 

 • Varje bibliotek ska erbjuda fri och anonym tillgång till internet och hjälpa medborgare att orientera sig bland fri kultur och information på internet.  

 • Biblioteken ska skapa en kontaktyta mellan digital och icke-digital text. Utrusta så många bibliotek som möjligt med bokscanners och print-on-demand-maskiner där personer för självkostnadspris kan skapa eller trycka e-böcker på bibliotek.  

 • E-böcker innebär fantastiska nya möjligheter för litteraturen. Kommunerna och biblioteken måste stå emot de gamla förlagshusens försök att förbjuda biblioteken att utnyttja de elektroniska böckernas fördelar. Staden ska därför verka för att biblioteken inte åläggs konstruerade utlåningsspärrar, som till exempel att en e-boksfil bara kan lånas ut en person åt gången.  

 • Staden ska verka för att biblioteken bygger ett eget, gemensamt system utan DRM för utlåning av e-böcker, så att de görs oberoende av privata företagsintressen. I detta system bör det även finnas en möjlighet att ladda upp egna e-böcker för utlåning, för att på så sätt stimulera den nya generationens författare.  

 • Utlåning av e-böcker ska vara tillgängligt utan krav på ett visst operativsystem eller mjukvara för ett visst företag.  

 • Stärk låntagarnas integritet genom krav på att personbunden lånehistorik raderas skyndsamt.  

 • För dem som så önskar ska biblioteken kunna spara lånehistorik för att hjälpa låntagare att hitta nya böcker som matchar deras intressen, och att finna likasinnade att diskutera och starta bokcirklar med.  

 • Ge bibliotekarier tillräckliga resurser för att själva göra urval av böcker att köpa in i stället för att förlita sig på paket från bokhandel/industri.  

 • Staden ska arbeta för att fjärrlån ska omfatta samtliga böcker som fritt lånas ut på något bibliotek i Sverige.  

 • Öppna upp mjukvaran och standarderna i bibliotekens system. Biblioteken bör i största möjliga utsträckning arbeta med fri och öppen mjukvara och uppmuntra sina samarbetspartners att göra detsamma. Proprietär mjukvara ska vara utfasad till år 2025. Om företag som samarbetar med biblioteken inte går med på att öppna upp mjukvaran och att använda öppna standarder bör biblioteken ta initiativ till att byta partners eller utveckla mjukvaran själva.  

 

Ideellt arbete

Ideellt arbete spelar en allt viktigare roll i samhället, både på internet och i organisationer.

 • Staden ska stödja medborgerliga och lokala initiativ för social gemenskap i syfte att minska utanförskap.  

 • Slå vakt om allmänningar och öppna offentliga rum vid stadsplanering.  Stöd och utveckla  mötesplatsr och verkstäder som maker spaces  

 • Skapa ett mer rättvist óch enheligt bidragssystem, där alla typer av ideella organisationer får samma villkor.  

 • I syfte att förenkla integration ska Stockholms stad stödja ideella organisationer som skapar mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige. 

 • Staden ska i ökad utsträckning erbjuda ideella organisationer tillträde till stadens lokaler, till exempel skolor, till en låg avgift. 

 • För att ha rätt till offentligt stöd ska ideella organisationer ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.  

 

Förskola och skola

Skolor och förskolor ska förbereda eleverna att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som idag förenar skolan med samhället utanför.

 • Skola och förskola ska lära barn och elever att hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och dra slutsatser från denna.  

 • Förskola och skola ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever behöver tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och kritiskt förhålla sig till olika källor och påståenden.  

 • Förskola och skola ska ge varje barn möjlighet att utvecklas optimalt (kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt) utifrån barnets egna förutsättningar. 

 • Staden ska därför se till att alla lärare får fortbildning i undervisning om kritiskt tänkande.  

 

Skolans arbetsformer

Informationsteknikens utveckling har lett till en förändrad lärarroll, och skapar stora möjligheter för nya arbetsformer. Vi vill därför att:

 • Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl välfungerande datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek. Datorer som tar flera minuter att starta är oacceptabelt. 

 • Lärartätheten i skolan är  en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan anpassas efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek.  

 • Skolan ska lära ut mer studieteknik.  

 • Stadens skolor ska filma föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment, och göra dem tillgängliga för alla elever och andra intresserade.  

 • Stadens förskolor och skolor ska utnyttja de möjligheter den moderna informationstekniken skapar för att föra in omvärlden i den dagliga undervisningen och etablera samarbeten mellan både elever och lärare över geografiska avstånd och statsgränser.  

 • För att en större del av lärarnas tid ska kunna användas till personliga möten och direktkontakt med elever ska stadens skolor bli bättre på att utnyttja de möjligheter modern informationsteknik skapar för elever att lyssna på bra föreläsningar och träna moment som rättas automatiskt utan att ta lärartid i anspråk.  

 • Alla elever ska tidigt under sin skoltid under lekliknande former få prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor.  

 • Skolan måste undvika att låsa fast elevernas framtida datoranvändning vid särskilda operativsystem och program som binder dem till företag med monopol eller oligopol på mjukvara. Så mycket som möjligt av elevernas arbete sker i fri/öppen programvara.  

 • Staden ska ta initiativ till samarbete med andra kommuner för att tillsammans stödja utveckling av fri och öppen programvara så att proprietär programvara kan vara utfasad från skolsystemet år 2025.  

 • Elever ska i skolan få grundläggande information, utbildning och praktisk kunskap om olika typer av operativsystem så att de kan göra informerade val.  

 • Stockholms stads avtal med Volvo IT måste snarast sägas upp, eftersom det misslyckats att ge stadens elever tillgång till adekvat, välfungerande informationsteknisk utrustning. 

 • Lärarna måste få mer tid att planera och genomföra undervisning. Därför måste kraven på administration och byråkrati för lärare minska. 

Värna elevers integritet, medbestämmande och arbetsmiljö

 • Elevers skolmiljö ska vara fri från kameraövervakning.  

 • Inga obligatoriska drogtester i skolan.  

 • Skolor ska inte ha rätt att övervaka elevers privata kommunikation.  

 • Eleven ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan, så länge den inte skapar hinder för undervisningen.  

 •  Skolpersonalens närvaro är viktig för eleverna  i bekämpandet av mobbning.  

 • Mobbing motverkas inte genom övervakning av datorer utan genom förebyggande arbete i förskolor och skolor och på arbetsplatser, och genom att vi alla markerar för varandra när saker inte är acceptabla.  

 • Mer elevinflytande och demokrati i skolan.  

 • Skollagens krav på medinflytande bör följas bättre , så att elever ges inflytande över utbildningen, får ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla den och hålls informerade i frågor som rör dem.  

 • Skolelever ska undervisas i stresshantering. 

 • På lång sikt ska skolor se till att elever fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden för frivilliga samtal. 

 • Stockholms stad ska arbeta för en ökad närvaro i grundskolan av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter, som ska få kontinuerlig fortbildning. 

 • Alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.  

Utbildning för integration

 • Avgörande för dem som kommer nya till Sverige är att unga snabbt kommer in på en nivå i skolan där de kan hänga med och lära känna andra, och att de som kommer senare i livet ges en bra utbildning i svenska som ger kontakter med samhället. 

 • Skolan måste bli bättre på att låta nykomna elever hamna på den nivå deras förkunskaper fungerar på.  

 • Svenskundervisningen för invandrare måste bli bättre på att möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov.  

 • Staden bör utveckla system där senare delar av svenskundervisningen kan integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser.  

Stadens ansvar för framtidens läromedel

Då den ekonomiska upphovsrätten är på väg att implodera behövs nya modeller för att ta fram de läromedel skolorna behöver.

 • Staden uppmuntrar lärare att tillsammans utforma och skriva nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden.  

 • Skolor som drivs av Stockholms stad ska ge möjlighet för lärare att själva utveckla fria läromedel på arbetstid. 

 • Staden ska stödja och donera till kollaborativa insatser för att producera material som används av skolorna.  

 • Staden ska i upphandlingar av läromedel efterfråga och efter en övergångsperiod kräva att  läromedlen har öppna licenser, så att de kan bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet, och enkelt och kostnadsfritt göras tillgängligt elektroniskt för alla lärare, elever och andra intresserade.  

 • År 2025 ska alla läromedel i stadens skolor och förskolor skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser.  

Dessutom anser vi om skolan

 • Nationella prov ska betygssättas av lärare på andra skolor än den eleven går på.  

 • Större skriftliga prov i grundskolan och gymnasiet ska rättas anonymt för att undvika att personlig koppling mellan rättare och elev påverkar betyget.  

 • Skolor med bättre resultat ska inte ges några extra ekonomiska fördelar gentemot andra skolor eftersom det riskerar att leda till glädjebetyg.  

 • Alla kurser som ges på distans på komvux ska kunna sökas av alla behöriga oavsett jobbsituation och tidigare studier.  

 

Äldre och personer med funktionshinder

Äldre och personer med funktionshinder måste ha samma rätt till integritet och samma möjligheter att njuta av mänsklig samvaro, kultur och natur som yngre och personer utan funktionshinder.

 • Gamla, sjuka och personer med funktionshinder måste få möjligheter till mänsklig samvaro, tillgång till grönområden/natur och möjligheter att uppleva och utöva kultur.  

 • Äldre som behöver vård ska få bo ihop med sin partner även om man träffat denne på ålderns höst.  

 • Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, samla information, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken.  

 • Nattpersonal istället för videokameror på äldreboenden.  

 • Stockholms stad ska säkerställa samma regler hos privata som offentliga vårdgivare till skydd för dem som (anonymt eller offentligt) slår larm om missförhållanden. 

 • Stockholms stad ska införa fixarservice, alltså praktisk hjälp med vardagliga sysslor för äldre, i syfte att öka tryggheten i äldres hemmiljö. 

 • Piratpartiet ska verka för att öka byggandet av boenden för äldre.  

 • Piratpartiet ska verka för att tillgängligheten ska höjas i hela staden.  

 • Piratpartiet ska verka för att missbrukarvården för äldre förbättras.  

 

Bostäder

Få saker är så viktiga för en människa som möjligheten att ha en egen dörr att stänga om sig, som man själv kontrollerar nyckeln till, och därinne bygga sej ett hem. Piratpartiet vill därför ta krafttag för att bygga bort bostadsbristen.

 • Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att staden fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer.  

 • Staden måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering.  

 • Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas flera olika aktörer.  

 • Bygg bort bostadsbristen genom att bygga på höjden; skyskrapor, upp till några tiotals våningar eller mer. 

 • Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov.  

 • Då hemlösa uppsöker offentligt finansierade härbärgen ska de inte avkrävas namn och personnummer.  

 • Staden ska verka för att invånare med sociala problem får möjlighet att få en bostad. 

 • Stockholms stad ska garantera alla sina invånare tak över huvudet. Ingen åtskillnad ska göras baserat på medborgarskap eller beteende. Det är oacceptabelt att människor tvingas sova utomhus i Stockholm. 

 • Främja inflytande över det egna hemmet i alla upplåtelseformer. 

 

Staden som arbetsgivare

Hur staden agerar som arbetsgivare är viktigt av flera skäl. Det påverkar inte bara kvaliteten i den service man ger invånarna. Det spelar också en viktig roll för mångfalden i samhället och för att alla människor, oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, hudfärg och andra irrelevanta egenskaper, ska känna sig lika välkomna och respekterade.

 • Det är viktigt att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, får fortbildning och kompetensutveckling.  

 • Stockholms stad ska skydda och stärka rätten att (offentligt eller anonymt) avslöja missförhållanden på arbetsplatsen utan risk för repressalier och undersökningar om vem som lämnat ut information. 

 • Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar.  

 • Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av arbetsgivaren. Staden ska verka för ett gott arbetsklimat. 

 • Stockholms stad ska ge lika lön för lika arbete. 

 • Kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen ska inte vara tillåten.  

 • Staden ska utveckla ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju.  

 

Miljö

 • Staden ska delta i utveckling av energismart byggande för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning.  

 • Staden ska stimulerarhemjobb och telekonferenser för att minska resande och resandets miljöpåverkan.  

 • Cyklar ska prioriteras i Stockholms stad. Cykelbanor ska byggas och utvecklas, både i staden och mellan orter. T.ex. måste cykelbanor som upphör mitt i bilväg åtgärdas. Stockholm City Bikes, det kommunala systemet för att utlåning av cyklar, ska bli avgiftsfritt för låntagarna. Det ska i hela staden finnas god tillgång till cykelpumpar, cykelgarage och cykelställ. 

 • Nolltaxa ska införas i kollektivtrafiken, dels för att förenkla för medborgare och turister, dels för att göra transporterna i staden mer miljövänliga. 

 • Staden ska stödja ett rikstäckande system för biljetter inom kollektivtrafiken inom länstrafikbolag och det rikstäckande järnvägsnätet.  

 • Rätten till närnatur för medborgare i Stockholms stad, samt stadens biologiska mångfald, måste värnas. Ingen förstörande exploatering får ske i naturreservat eller värdefulla naturområden i staden. 

 • Stockholms stad ska säkerställa en välfungerande återvinning i staden, med bättre tillgång till återvinningsstationer och -centraler för alla medborgare. 

 • Stockholms stad ska satsa på omvandling av matavfall till biogas, t.ex. genom att omhänderta alla matrester från kommunala institutioner (såsom skolor) och genom att installera avfallskvarnar vid varje kommunal nybyggnation av bostäder. 

 

Övrigt

 • Gör det möjligt för alla som behöver och önskar kvalificerad vård mot missbruk att få det.  

 • All pappershantering i dagens förvaltning ska ses över för att så långt det är möjligt ersättas av modern informationsteknik. Medborgare ska emellertid även framöver kunna sköta sina kommunala ärenden via papper om de så önskar. 

 • Stockholms stad ska fortsätta vara en del av fristadssystemet, där förföljda författare bjuds in att under en tidsbegränsad period och mot viss ersättning leva och verka i staden. Systemet ska därtill utvidgas så att systemet öppnas upp även för andra konstnärer än författare, t.ex. bildkonstnärer. 

 • Tiggeri ska fortsatt vara tillåtet. Det går inte att förbjuda bort fattigdom. 

 • Alla invånare ska, oavsett medborgarskap, få tillgång till grundläggande sanitet, mat och kläder. 

 • Information i kollektivtrafiken ska finnas tillgänglig på flera språk, som en service till nyinflyttade och turister. 

 • Stockholms stad måste aktivt arbeta för att fullfölja till sina skyldigheter enligt svensk lag och internationella konventioner gällande att tillgodose rättigheterna för talare av minoritetsspråk. 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>