Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Protokoll Medlemsmötet 2014

Medlemsmöte i Piratpartiet Stockholms Stad

2014-02-09 kl. 14.00 Götgatan 22, Stockholm

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Irena Cienkowska, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Fastställande av röstlängd

Nils Agnesson föredrog röstlängden. För att inneha rösträtt så måste man enligt stadgarna ha varit medlem i minst två månader. De medlemmar som saknar rösträtt har dock rätt att närvara med yttrande- och yrkanderätt.

Närvarande medlemmar med rösträtt:
Nils Agnesson
Irena Cienkowska
Max Gnipping
Johan Karlsson
Linnéa Klar
Mattias Lundbäck
Gagarin Miljkovich
Leo Rudberg
Emelie Skoog
Jenny Stavaeus
Can Tegmen från och med punkt 10.

Närvarande medlemmar utan rösträtt:
Deeqo Hussein, sedan 2014-02-09
Peter Michanek, sedan 2014-01-31
Mats Philipson, sedan 2014-01-19

Mötet beslutade att fastställa röstlängden.

3. Mötets behörighet

Nils Agnesson berättade om hur kallelse till mötet hade skett.

Mötet beslutade att mötet var behörigt kallat.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet valde Nils till mötesordförande, Gagarin till mötessekretare samt Leo och Peter till justeringsmän.

5. Godkännande av dagordningen

Mötet beslutade att godkänna dagordningen med tillägget “Extra medlemsmöte” under punkt 15, övriga frågor.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Nils föredrog verksamhetsberättelsen. Se kallelsen för verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

Gagarin föredrog den ekonomiska berättelsen. Se kallelsen för den ekonomiska berättelsen.

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Johan Karlsson föredrog revisionberättelsen.

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingar med en korrigering av årtalet, se bilaga 1.

9. Fråga om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

10. Inkomna motioner

a) Kommunpolitiskt program

Senaste tid för inlämnande av motioner var 2014-02-02. Endast en motion hade inkommit gällande kommunpolitiskt program, av Gagarin.

Mötet beslutade:

att bordlägga frågan och uppdra åt styrelsen att baserat på motionen och synpunkter och partiets mall för kommunpolitik, kalla till ett extra medlemsmöte där föreningen ska anta ett kommunpolitiskt program. Medlemmar ska ha möjlighet att inkomma med förslag till mötet 16 dagar innan mötet.

11 Propositioner

11a. Verksamhetsplan

Irena föredrog Verksamhetsplan för 2014.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag med under mötet gjorda ändringar.

11b. Budget

Irena föredrog budget för 2014.

Mötet beslutade att delegera frågan om budget till den nya styrelsen.

11c. Proposition om kommunlista

Gagarin föredrog propositionen om kommunlista. Mötet diskuterade livligt om hur personvalen skulle organiseras. Två yrkanden framlades.
Ett yrkande av Johan Karlsson (se bilaga 3) och ett urkande av Leo Rudberg och Linnéa Klar (se bilaga 4).
Det gjordes också ett tilläggsyrkande av Peter Michanek, om att valet skall vara slutet.

Nils föredrog de två yrkandena från Johan respektive Leo och Linnéa.

Mötet beslutade:
1. att kalla till ett extra medlemsmöte den 16 mars där kommunlistan skall antas.
2. att öppna upp för fri nominering fram till och med det extra medlemsmötet.
3. att kommunlistan skall röstas fram enligt Leo Rudberg och Linnéa Klar’s yrkande. (se bilaga 4)
4. att valet skall vara slutet.

12. Val av styrelse.

Max Gnipping föredrog valberedningens förslag.

Mötet beslutade:

a) att till ordförande enhälligt välja Jenny Stavaeus.

b) att till sekreterare enhälligt välja Nils Agnesson.

c) att till kassör enhälligt välja Gagarin Miljkovich.

d) att fastställa antalet ledamöter till fyra

e) att till ledamöter enhälligt välja Irena Cienkowska, Linnéa Klar, Mattias Lundbäck och Can Tegmen

13. Val av revisor

Mötet beslutade att återvälja Johan Karlsson till revisor. Posten ersättare för revisor lämnades vakant.

14. Val av valberedning

Mötet beslutade att till valberedning enhälligt välja Max Gnipping och Emelie Skoog.

15. Övriga frågor

a) Extra medlemsmöte.

Eftersom detta redan hade behandlats under punkten 10 strök Leo Rudberg denna punkt.

Inga ytterligare frågor förelåg.

16. Mötets avslutande
Den nya ordföranden Jenny Stavaeus tackade samtliga deltagare och  avslutade mötet kl. 16.37.

vid protokollet

Gagarin Miljkovich

 

 

Justeras:

 

Leo Rudberg                      Peter Michanek

Bilaga 1. Revisionsberättelse – Piratpartiet Stockholms stad 2013

Till årsmötet för Piratpartiet Stockholms stad.

Jag har granskat årsbokslutet, bokföringen samt styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2013 i Piratpartiet Stockholms stad. Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingar och förvaltning, mitt ansvar som revisor är att granska och uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlaget för räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår även att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Jag har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna avgöra om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Stockholm, den 27 januari 2014

_________________________

Johan Karlsson, ideell revisor

Bilaga 2. Verksamhetsplan 2014

Föreningen har som mål att minst 20 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid EU-valet.

Föreningen har som mål att minst 40 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid valen i September.

Föreningen har som mål att Piratpartiet inom vårt verksamhetsområde får minst 7% i EU-valet.

Föreningen har som mål att  minst ta ett mandat i kommunfullmäktige.

Föreningen ska anordna en julfest i stadshuset gärna i samarbete med partis riks förutsatt vid ett mandat.

Föreningen ska stärka och utbilda organisationen inför valet 2018.

Föreningen ska skapa en digital kunskapsbank om valarbete.

Föreningen ska besöka kommunfullmäktige minst två gånger.

Föreningen ska anta ett lokalt partiprogram.

Föreningen ska arrangera någonting vid Kulturnatt Stockholm och andra kulturevenemang.

Bilaga 3.

Yrkande av Johan Karlsson kring hur personvalen till kommunlistan skall organiseras
(avskrivet av handtextad lapp)

På mötet bestäms antal på listan. Medlemmar får rösta på hälften så många kandidater som det finns platser till på listan. Röst läggs genom att man skriver namn på en lapp (alla namn på samma lapp). Ordningen spelar ingen roll. Den kandidat som får flest röster kommer överst på listan, den som får näst mest, näst överst o.s.v

Bilaga 4.
Yrkande av Leo Rudberg och Linnéa Klar kring hur personvalen till kommunlistan skall organiseras
(avskrivet av handtextad lapp)

“Eurovisionsmetoden” enligt Leo’s ursprungliga förslag. Listan fastställs enligt ett poängsystem där den som röstar skapar en egen lista & där kandidaternas inbördes ordning kommer att tas hänsyn till, enligt modellen att om X antal personer ska få plats på listan så får den kandidat som placeras överst på listan X poäng. Med andra ord, ungefär som Euriovisionschlager-omröstningen går till fast med den skillnaden att det endast är ett ett poängsteg mellan två kandidater på listan. Skrivet av Linnea Klar, fritt efter Leo’s ursprungliga förslag. + att omröstning sker.

 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>