Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Trafikpolitiskt program

Piratpartiet Stockholm stads trafikpolitiska program som antogs på medlemsmötet 3 augusti 2014.

[PDF] [ODF]

Trafikpolitiskt program för Piratpartiet i Stockholm

Stockholm är på många sätt en fantastisk stad, men trafiken är ett ständigt problem. Stockholm växer kraftigt, och trängseln på både vägar och i kollektivtrafiken ökar stadigt. Den rådande strategin för att komma tillrätta med trängseln är att bygga nya stora bilvägar. I höst bygget av Förbifart Stockholm sätta igång, något som beräknas kosta minst 44 miljarder kronor. Men det slutar inte där, redan talas det om att dessutom bygga en liknande förbindelse öster om staden.

Forskning visar dock att nya bilvägar inte är något hållbart sätt att minska trängseln, nya bilvägar lockar till sig mer trafik. Därför säger vi stopp och väljer en annan väg. Vi vill bygga en stad som är anpassad för människor, inte för bilar. Bilar passar dåligt ihop med städer, de orsakar buller, trängsel, luftföroreningar, trafikolyckor, barriärer och tar mycket plats i anspråk. Bilen håller dessutom på att bli otidsenlig i större städer som Stockholm då fler och fler unga inte bryr sig om att skaffa bil. Den kraftiga biltrafiken på Skeppsbron och Munkbroleden hotar också kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Gamla Stan.

Väg 55 mellan Norrköping och Uppsala kan fungera som en “förbifart” för långväga genomfartstrafik. Skyltningen bör ändras så att trafiken som ska förbi Stockholm hänvisas till väg 55 istället för till E4 genom Stockholm.

Vi vill prioritera gående, cyklar och kollektivtrafik framför bilar. Både i stadsplanering och när det gäller infrastrukturinvesteringar. Vi vill minska trängseln på vägarna genom att minska biltrafiken. Biltrafiken kan minskas genom att dels höja och utveckla ekonomiska styrmedel som trängselskatt och parkeringsavgifter, och dels göra alternativen cykel och kollektivtrafik attraktivare.

För att minska problem med buller, luftföroreningar och trafikolyckor; och dessutom göra det mindre attraktivt att köra bil, så vill vi sänka högsta tillåten hastighet till 40 km/h i hela innerstaden förutom broar och genomfartsstråk som ligger avskilda.
Idag tvingar staden den som bygger bostäder att också ordna ett visst antal parkeringsplatser per bostad, den s.k. parkeringsnormen. Detta är en av många faktorer som håller tillbaka bostadsbyggandet, och cementerar en olycklig bilprioritering i stadsplaneringen.

Cykelbanor bör byggas ut i hela länet, och detta måste samordnas så att de inte tar slut vid stadsgränsen.

Det finns stort utrymme att förbättra kollektivtrafiken i Stockholms län, och göra resenärerna nöjdare med sin resa. En vision bör vara att allting fungerar och då det inte fungerar ska resenärerna få uppdateringar i realtid, både från sociala medier och elektroniska tidtabeller. Då vi uppnått dessa mål bör vi inte sluta vårt arbete, utan vi ska fortsätta sträva efter att förbättra kollektivtrafiken så att den fortsätter vara i världsklass. Tiden är mogen att på allvar satsa på eldrivna bussar i innerstaden för att minska buller och luftföroreningar.

SL:s biljettsystemet har under de senaste åren gradvis börjat fungerat sämre och sämre, och har idag spårat ur helt. Numera går det inte att betala kontant i bussar, och inte heller via SMS utan förregistrering. Och den som mot alla odds lyckas betala finner att en enkelresa i Stockholm är väldigt dyr i förhållande till många andra större städer i världen. Detta riskerar ge Stockholm dåligt rykte bland turister och andra tillfälliga besökare. Samtidigt har plankning blivit en folksport bland Stockholms ungdomar, vilket har mötts med alltmer krångliga spärrsystem i tunnelbanan. Det finns helt enkelt inget förtroende för biljettsystemet längre, och det enda raka är att avveckla det och införa avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholms län.

Våra krav:

 1. Förbifart Stockholm skall inte byggas, och inte heller några liknande nya ensidiga satsningar på biltrafikprojekt i Stockholms län.
 2. Begära att Trafikverket hänvisar trafik som ska förbi Stockholm till väg 55 mellan Norrköping och Uppsala.
 3. Avskaffa parkeringsnormen som kräver visst antal parkeringsplatser vid bostadsbyggen, det ska vara upp till byggherren att besluta hur många (om några) parkeringsplatser som ska byggas.
 4. Höj parkeringsavgifterna, och ta betalt dygnet runt alla dagar i hela staden.
 5. Höj trängselskatten.
 6. Inför nya avgiftsstationer för trängselskatt runt Gamla Stan, förutom genomfartsgrafik på Centralbron.
 7. Intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska gå till kollektivtrafiken i Stockholms län.
 8. Inför hastighetsbegränsning på 40 km/h i hela innerstaden förutom Essingeleden, Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Klarastrandsleden och Västerbron.
 9. Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas ut, till exempel dubbelriktade cykelfält på sträckor där det är enkelriktat för motorfordon, och detta ska samordnas mellan kommunerna i länet så att det blir sammanhängande cykelstråk.
 10. Kollektivtrafiken i Stockholms län ska vara avgiftsfri och inte ha några spärrar eller biljettkontroller.
 11. Tunnelbanan och tvärbanan ska byggas ut rejält.
 12. Satsa på eldrivna bussar i innerstaden.
 13. Utveckla infarts- och långtidsparkering utanför innerstaden. Nära kollektivtrafik och med lånecykelstationer.
 14. Fler och utvecklade pumpstationer för cyklar.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>